Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

The major points of Six Sigma (Điểm chính của Six Sigma)

TRANG CHỦ Forums 1. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TỔNG THỂ Sản Xuất Theo Lean & Six- Sigma The major points of Six Sigma (Điểm chính của Six Sigma)

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  Igorekseems 2 years, 6 months ago.

 • Author
  Posts
 • #3846

  admin
  Keymaster
  KP The five key principles of Six Sigma 5 nguyên lý quan trọng 6 Sigma
  1 Understand the CTQs (Critical to Quality requirements) of your customers and stakeholders.
  To deliver the best customer experience, you need to know what your customer wants – their requirements and expectations. You need to listen to and understand the voice of the customer (VOC).
  Hiểu về CTQs (phạm vi chất lượng) của khách hàng và người thụ hưởng.

  Để cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bạn cần biết khách hàng muốn gì, có yêu cầu nào và kỳ vọng ra sao. Bạn cần lắng nghe tiếng nói của khách hàng (VOC).

  2 Understand your organisation’s processes and ensure they reflect your customers’ CTQs. 
  You need to know how your processes work and what they’re trying to achieve. A clear objective for each process should exist, focused on the customer requirements – the CTQs.
  Hiểu về quá trình của tổ chức và chắc chắn chúng phản ánh đúng CTQs của khách hàng.
  Bạn cần biết quá trình bạn đang thực hiện công việc như thế nào và chúng đang cố gắng hoàn thành các gì. Vạch rõ mục tiêu cho mỗi quá trình đang tồn tại, tập trung vào yêu cầu khách hàng – CTQs.
  3 Manage by fact and reduce variation.
  Measurement and management by fact enables more effective decision making. By understanding variation, you can work out when and when not to take action.
  Quản lý thực tế và giảm biến động.
  Đo lường và quản lý thực tế có nhiều quyết định mang hiệu quả. Bằng việc hiểu diễn biến của biến động, bạn có thể quyết định lúc nào hành động, lúc nào không.
  4 Involve and equip the people in the process.
  To be truly effective you need to equip the people in your organisation to be able, and to feel able, to challenge and improve their processes and the way they work.
  Sắp xếp, bố trí người liên quan vào trong quá trình.
  Bạn cần phải bố trí đúng người, có hiệu quả vào trong quá trình của tổ chức của bạn, và việc bố trí này phải có thử thách và tạo động lực cho họ cải tiến chính quá trình của họ.
  5 Undertake improvement activity in a systematic way.
  Working systematically helps you avoid jumping to conclusions and solutions. Six Sigma uses a system called DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) to improve existing processes.
  Hiểu hoạt động cải tiến có hệ thống.

  Làm việc có hệ thống giúp bạn né tránh vội vàng nhảy đến kết luận và có giải pháp. Six Sigma sử dụng hệ thống gọi là DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) để cải tiến quá trình đang tồn tại.

  Nguồn: John Morgan, Martin Brenig-Jones


  Quảng cáo • #4180

  Igorekseems
  Participant

  I consider, that you are not right. Let’s discuss it. Write to me in PM, we will talk.

You must be logged in to reply to this topic.