Announcement

Collapse
No announcement yet.

7. BỘ MÔN TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
Các kiến thức về hàng vi khách hàng, STP và chiến lược hỗn hợp 4P (Product, Pricing, Place, Promotion).
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Hành vi mua, hệ thống thông tin, phân khúc thị trường,phát triển sản phẩm, kênh phân phối, chiến lược giá, truyền thông và bán hàng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp nguyên lý chung về các công cụ quản lý, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và kỹ năng ra quyết định..
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức về hành vi cá nhân, giá trị, thái độ, sự thõa mãn công việc, động viên, hành vi nhóm, xung đột, thông tin và văn hóa tổ chức.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Tư duy sáng tạo, hình thành ý tưởng, nghiên cứu, thiết kế, quản lý dự án và thương mại hóa sản phẩm.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp các kỹ thuật để tiến hành thực hiện nghiên cứu, mối quan hệ giữa nghiên cứu và ra quyết định.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm, mục đích, vai trò, các chức năng, trách nhiệm, các tiêu chí đánh giá và đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm, vai trò, qui trình quản lý chiến lược, các công cụ hỗ trợ quản lý chiến lược (SWOT Matrix , Lifecyle pattems, BCG Matrix…)
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các học thuyết, yếu tố quốc gia, môi trường thương mại, quản trị tiếp thị, lãnh đạo và quản trị nguồn lực, chiến lược cung ứng toàn cầu.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khái niệm, các chuẩn mực đạo đức, vai trò, trách nhiệm đối với xã hội và thực trạng về vấn đề đạo dức kinh doanh hiện tại.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khái niệm, các chuẩn mực đạo đức, vai trò và thực trạng về vấn đề đạo dức kinh doanh hiện tại.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức cần thiết về nghệ thuật giao tiếp, các kỹ năng, cách ứng xử, các chuẩn mực cần thiết trong giao tiếp kinh doanh.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khả năng giao tiếp; quản lý và tổ chức; phân công công việc và tạo động lực làm việc; Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 7
3 7
Working...
X