Announcement

Collapse
No announcement yet.

5. BỘ MÔN TÀI CHÍNH

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
Kiến thức về tài chính, giá trị thời gian của tiền, các mô hình định giá cơ bản, đánh giá dự án đầu tư, phân tích cấu trúc nguồn vốn.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hiểu và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Trình bày cách tiếp cận các thông tin kế toán theo cách nhìn của nhà quản lý.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định; Phát triển kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu để đánh giá và đưa ra quyêt định.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức cơ bản về thuế môn bài, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kỹ năng ứng dụng các kiến thức tài chính đã học vào việc nhận dạng và đối phó với các nhu cầu tài chính phát sinh trong doanh nghiệp.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kỹ năng về xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia soạn thảo một số phần của dự án tiền khả thi và khả thi.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức tổng quan về chức năng, vai trò và hoạt động của hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế thị trường.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Nhằm tổng hợp các kiến thức đã học để lập KHKD cho 1 doanh nghiệp thực tế, mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp về việc ký kết và thực hiện hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Những vấn đề trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm của tổ chức; Khía cạnh kinh tế trong quá trình ra quyết định.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Working...
X