CHOOSE BETWEEN ISE OR L&SCM
21 May, 2022 by
CHOOSE BETWEEN ISE OR L&SCM
Administrator

To choose the right ISE (industrial system engineering) or L&SCM (Logistics & Supply Chain Management Program) for you, you should take the following steps:

(Để lựa cho ngành ISE hay LSCM phù hợp với mình thì bạn nên thực hiện 1 số bước sau đây:)

Step 1: Read about the program structure of the two majors ISE and LSCM. You should focus on specialized subjects (view program structure)

(Bước 1: Đọc về cấu trúc chương trình của 2 ngành ISE và LSCM. Bạn nên tập trung vào các môn học chuyên ngành (xem cấu trúc chương trình))

Step 2: Find reliable sources of information to answer your questions such as:

(Bước 2: Tìm các nguồn thông tin tin cậy để giải đáp các thắc mắc của bạn như:)

      From books, online documents...(Từ nguồn sách báo, tài liệu trên mạng…)

   From teachers, friends and previous classmates (Từ thầy cô bạn bè và anh chị khóa trước)

    From alumni, who have been and are working (Từ các anh chị cựu sinh viên, những người đã và đang đi làm)

     From the experts who have years of experience in the field you want to learn (Từ các chuyên gia, những người có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu)

Step 3: Build a chart to identify the right source of information for you

(Bước 3: Xây dựng biểu đồ để xác định nguồn thông tin phù hợp với mình)Step 4: Identify the right information source and plan the approach 

(Bước 4: Xác định nguồn thông tin phù hợp và lên kế hoạch tiếp cận)

Step 5: You always look for solutions to make the information sources easily accessible to you

(Bước 5: Luôn tìm kiếm các giải pháp để làm cho các ngườn thông tin đễ dàng tiếp cận đối với mình)

Step 6: You always create and maintain relationships to have the opportunity to practice and work in the right position you want

(Bước 6: Luôn tạo và duy trì mối quan hệ để có cơ hội thực tập và làm việc đúng vị trí mình mong muốn)