eLibrary Features
All eLibrary Features
16 September, 2021 by
eLibrary Features
CoyosuERP
eLibrary Features (Tính Năng eLibrary):
 • 1. Store information about books to read
 • (1. Lưu trữ thông tin các loại sách cần đọc)
 • 2. Get your questions answered by faculties and experts
 • (2. Được giáo viên và các chuyên gia trả lời các câu hỏi thắc mắc)
 • 3. Question and answer information is saved forever, so faculties and experts only answer once
 • (3. Thông tin câu hỏi và trả lời được lưu mãi mãi nên giáo viên và chuyên gia chỉ trả lời 1 lần)
 • 4. Reading speed will be 5-12 times faster than normal depending on the case
 • (4. Tốc độ đọc sách sẽ nhanh hơn bình thường từ 5- 12 lần tuỳ vào từng trường hợp)


 • 5. Get recommended books by faculties and experts to read when you want to research certain topics
 • (5. Được giáo viên và các chuyên gia giới thiệu các sách nên đọc khi muốn nghiên cứu các chủ đề nào đó)
 • 6. Chat or talk directly with faculties and experts
 • (6. Được chat hay trao đổi trức tiếp với giáo viên và các chuyên gia)
 • 7. Use the features of note-taking, study scheduling and online meetings with faculties and experts
 • (7. Được sử dụng các tính năng ghi chú, lên lịch học tập và họp trực tuyến với giáo viên và các chuyên gia)