Topic Features
Topic features
16 September, 2021 by
Topic Features
CoyosuERP
Topic Features (Tính Năng Chủ Đề):
 • 1. Various topics related to operations management
 • (1. Chủ đề đa dạng liên quan đến quản lý vận hành)
 • 2. Can use discussion, notes and calendar modules
 • (2. Được sử dụng các phân hệ thảo luận, ghi chú và lịch)
 • 3. Live chat with teachers and experts
 • (3. Được chat trực tiếp với giáo viên và các chuyên gia)
 • 4. Asking questions
 • (4. Được đặt câu hỏi thắc mắc)
 • 5. Questions are answered in a comfortable manner
 • (5. Được giải thích các thắc mắc một cách thoải đáng)
 • 6. To use the advanced features of the topic discussion
 • (6. Được sử dụng các tính năng cao cấp của thảo luận theo chủ đề)
 • 7. Downloaded documents
 • (7. Được tải tài liệu)
 • 8. Join all forums
 • (8. Được tham gia tất cả các diễn đàn)