Knowing The Future
Knowing the Future
5 May, 2022 by
Knowing The Future
CoyosuERP
What is Digital Simulation? (Mô phỏng số là gì?)
 • Simulation is the creation of a digital twin using historical data and vetted against your system’s actual results. Simulation software uses methods and tools to help make simulation more convenient.
 • (Mô phỏng là việc tạo ra một cặp song sinh kỹ thuật số sử dụng dữ liệu lịch sử và được kiểm tra dựa trên kết quả hệ thống thực tế của bạn. Các phần mềm mô phỏng sử dụng phương pháp và công cụ hỗ trợ giúp cho việc mô phỏng thuận tiện hơn)
Knowing the Future is a Competitive Advantage
(Biết tương lai là một lợi thế cạnh tranh)
 • 1. Find the Best Approach
 • (1. Tìm cách tiếp cận tốt nhất)
 • Evaluate potential alternatives to determine the best approach to optimizing performance.
 • (Đánh giá các giải pháp thay thế tiềm năng để xác định cách tiếp cận tốt nhất để tối ưu hóa hiệu suất.)
 • 2. Improve System Performance
 • (2. Cải thiện hiệu suất hệ thống)
 • Understand system performance based on key metrics such as costs, throughput, cycle times, equipment utilization and resource availability.
 • (Hiểu hiệu suất của hệ thống dựa trên các số liệu chính như chi phí, thông lượng, thời gian chu kỳ, sử dụng thiết bị và khả năng cung cấp tài nguyên.)
 • 3. Reduce Risk
 • (3. Giảm thiểu rủi ro)
 • Reduce risk through rigorous simulation and testing of process changes before committing significant capital or resource expenditures.
 • (Giảm thiểu rủi ro thông qua mô phỏng và thử nghiệm nghiêm ngặt các thay đổi trong quy trình trước khi cam kết chi tiêu vốn hoặc tài nguyên đáng kể.)
 • 4. Reduce Uncertainty
 • (4. Giảm sự không chắc chắn)
 • Determine the impact of uncertainty and variability on system performance. Run "what-if" scenarios to evaluate proposed process changes.
 • (Xác định tác động của độ không đảm bảo và sự thay đổi đối với hiệu suất của hệ thống. Chạy các kịch bản "điều gì xảy ra nếu" để đánh giá các thay đổi quy trình được đề xuất.)
 • 5. Persuasion
 • (5. Thuyết phục)
 • The options are enhanced in persuasion when using simulation.
 • (Các phương án được nâng cao tính thuyết phục khi dùng mô phỏng.)
 • 6. Show your results
 • (6. Hiển thị kết quả của bạn)
 • Visualize results with 2D and 3D animation.
 • (Trực quan hóa kết quả với hoạt ảnh 2D và 3D.)