eLearning Features
eLearning features
16 September, 2021 by
eLearning Features
CoyosuERP
eLearning Features (Tính Năng eLearning):
 • 1. Search for favorite courses
 • (1. Tìm kiếm các khoá học yêu thích)
 • 2. Time management for each part of the course
 • (2. Quản lý thời gian từng phần khoá học)
 • 3. Allows writing course comments
 • (3. Cho phép viết nhận xét khoá học)
 • 4. Forum to discuss each course
 • (4. Diễn đàn thảo luận từng khoá học)
 • 5. Online test after finishing the course
 • (5. Kiểm tra trực tuyến sau khi kết thúc khoá học)
 • 6. Issue digital certificates to students
 • (6. Cấp chứng chỉ số cho học viên)
 • 7. Get rewarded with forum interaction points after finishing the course
 • (7. Được thưởng điểm tương tác diễn đàn sau khi kết thúc khoá học)
 • 8. Get your questions answered by faculties and experts
 • (8. Được các giáo viên và chuyên gia giải đáp các thắc mắc)