Arena Professional Software 16.1
Arena Professional Software 16.1
5 May, 2022 by
Arena Professional Software 16.1
Administrator

Data definition: The data definition panel consists of the modules that you will use to set the underlying data that defines and drives your model.

(Định nghĩa dữ liệu: Bảng định nghĩa dữ liệu bao gồm các mô-đun mà bạn sẽ sử dụng để xác định nhập dữ liệu và điều khiển mô hình.)

Discrete Processing: This group contained in the Discrete Processing panel that you’ll use to model your process. 

(Xử lý rời rạc: Nhóm này chứa các mô-đun xử lý rời rạc mà bạn sẽ sử dụng để lập mô hình quá trình.)

Decisions: This group contained in the Decisions panel that you’ll use to model your process. The Decisions panel is available to all licensed editions of Arena.

(Quyết định: Nhóm này chứa các mô-đun quyết định mà bạn sẽ sử dụng để lập mô hình quá trình của mình.)

Grouping: This group contained in the Grouping panel that you’ll use when combining entities into groups or splitting apart groups of entities into individual entities.

(Nhóm: Nhóm này chứa các mô-đun mà bạn sẽ sử dụng khi kết hợp các thực thể thành các nhóm hoặc tách các nhóm thực thể thành các thực thể riêng lẻ.)

Input Output: This group contained in reading/writing module. 

(Đầu ra đầu vào: Nhóm này chứa các mô-đun đọc / ghi.)

Animation: In this section, we will demonstrate 2D/3D animation, and in the Visual Designer section.

(Hoạt ảnh: Trong phần này, chúng sẽ trình bày hoạt ảnh 2D / 3D và thể hiện trong phần thiết kế trực quan.)

Material Handling: This group contained in the Material Handling panel that you’ll use to add material handling elements to your simulation models.

(Vận chuyển vật liệu: Nhóm này chứa các mô-đun vận chuyển vật liệu mà bạn sẽ sử dụng để thêm các phần tử vận chuyển vật liệu vào mô hình mô phỏng.)

Kanban Workstations: This group contained in module Kanban.

(Trạm kéo Kanban: Nhóm này chứa các mô-đun Kanban sử dụng trong hệ thống thiết kế theo Lean6sigma.)

Elements: This group contained in driving detail module.

(Thành phần: Nhóm này chứa các mô-đun điều khiển chi tiết.)

Blocks: This group contained in driving detail module.

(Khối: Nhóm này chứa các mô-đun điều khiển chi tiết.)

Packaging: This group contained in driving packaging module.

(Đóng gói: Nhóm này chứa các mô-đun điều khiển hoạt động đóng gói.)

Others: This group contained in extra module.

(Khác: Nhóm này chứa các mô-đun bổ sung thêm.)